תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

 1. כללי

ברוכים הבאים לאתר באביגום7. שימושך באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר ובתכניו, בכל דרך, מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה ללא הגבלה ו/או הסתייגות.

באביגום7 רשאית להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת מבלי להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות אולם מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 1. התכנים שבאתר

האתר לרבות כל המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is). על אף כוונתה של באביגום7 כי המידע והתכנים המוצגים יהיו נכונים ומדויקים, יתכן ויפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. באביגום7 אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.

הנך מסכים ומתחייב שלא לשלוח כל פרסומת מסחרית או להשתמש באתר לקידום מכירות טובין או שירותים או להעלות תוכן שאינו חוקי ו/או המפר הוראות כל דין  ו/או כוזב ו/או מזיק (לרבות משלוח חומר המכיל וירוסים) ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

הנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות הגולשים למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דין ו/או ככל שהדבר נדרש להגנה על האינטרסים של גומי ישראל ו/או לאכיפת תנאי השימוש כמפורט. כותב החושף מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכל.

באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י באביגום7. השימוש באתרים אלו יעשה באחריות המשתמש ובכפיפות לתנאי השימוש של אתרים אלו. באביגום7 אינה אחראית בשום צורה ואופן לאתרים המקושרים, לרבות לתכניהם.

השימוש בתכנים, , ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי ניופאן גורמה ו/או נושאי משרה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור.

המשתמש מסכים ומאשר כי כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

 1. המוצרים והשירותים שבאתר

באביגום7 מציעה לרכישה באתר מוצרים מדגמים שונים, סוגים וכמויות ושירותים כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי. באביגום7 שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית ובכל עת להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

באביגום7 שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים/ שירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. מחירי המוצרים אינם כוללים הובלה לבית הלקוח. מחירי המוצרים הינם בשקלים ולא כוללים מע"מ.

באביגום7  שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק מוצר מסוים במידה והמוצר אזל במלאי החברה. באביגום7 תודיעה למזמין על מוצר שאינו במלאי 10 ימי עסקים במקרה כזה תודיע באביגום למזמין על ביטול העסקה או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד אלא וככל שנאמר במפורש אחרת. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר (לרבות טעות במחיר המוצר), תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי וככל שניתן לספקו בפועל (לרבות מחירו בפועל), לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.

תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם באתר יהיו כפופים לתנאים כפי שיפורסמו מפורשות באתר.

 1. הזכות לרכוש מוצרים באתר

רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר כל אדם שהוא תושב ישראל, מעל גיל 18, שבבעלותו כרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף, בקניה קמעונאית או מסחרית.

ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים ו-CVV.

באביגום7 שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש באתר את הגישה ו/או ההשתתפות במכירות שבאתר באופן זמני או לצמיתות וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא באביגום7 רשאית למנוע מאיזה מהמשתמשים את הגישה למכירות באתר מקרה  שלפי שיקול דעתה התנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

 1. אופן רכישת המוצרים, חיובים ותשלומים

במסגרת הרכישה באתר יהיה על המשתמש למלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים: שם מלא, מס' זהות, כתובת, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי ותוקף תקינים  ו-CVV.

ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להתבצע רכישה.

הפרטים בטופס ההזמנה ישמשו את באביגום7 לשליחת דברי פרסום בנוגע למבצעים ו/או עדכונים, אלא וככל שתסמן ברובריקה המתאימה כי אינך מעוניין בשירות זה.

את מחיר המוצר המצוין במודעת המוצר בתוספת דמי משלוח, ניתן לשלם בתשלום אחד או במספר תשלומים כפי שיצוין במודעות המוצר.

עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר באביגום7 תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינה לבין באביגום7 .

 1. משלוח ומועדי אספקת המוצר

מועד אספקת המוצר כפי שמפורט בעמוד המכירה נספר בימי עבודה (ימים א'-ה' בשבוע, לא כולל ימי שבתון, ערבי חג וחגים) מיום קבלת אישור לעסקה מחברת כרטיסי האשראי של המשתמש.

גומי ישראל לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין.

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח או לכתובת אחרת לפי דרישתו, כפי שמילא בטופס ההזמנה.

מסירת המוצר הנה אישית בלבד לידי המזמין בהצגת תעודת הזהות של המזמין בעת המסירה. היה והמזמין אינו מקבל המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן יפוי כוח מטעמו וכן את תעודת הזהות שלו למקבל המוצר.

 1. ביטול רכישה והשבת המוצר על ידי הרוכש

יערכו בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות.

 1. ביטול מכירה על ידי באביגום7 ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"
  תהא רשאית לבטל כל הזמנה ו/או התקשרות עם מזמין במתן הודעה טלפונית/בכתב וזאת במקרה בו נפלה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה או מקרה בו מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי יבצר מבאביגום לנהל את האתר בצורה תקינה ו/או לספק המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת או במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
 1. שמירה על פרטיות הגולשים המשתמשים באתר

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה/ בעת ההרשמה לאתר נעשית על פי רצונו והסכמתו המלאה של המשתמש.

מסירת הפרטים כאמור נועדה לשם השלמת עסקת רכישת מוצר וכדי לאפשרגומי ישראל לספק את המוצר ללקוח ולמתן שירות.

המידע שנמסר אינו מועבר לכל גורם למעט ככל הנדרש להשלמת העסקה (כגון חברת האשראי).

באביגום7 נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע האישי הנמסר על ידי המשתתפים ואבטחת המידע הנשמר באתר   עם זאת, מאחר והמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות באביגום7 להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למערכותיה וחשיפת החומר האגור בהם. באביגום7 לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' בגין חשיפת מידע כאמור ו/או אובדן מידע ו/או שימוש לא מורשה בו.

פרטיו האישיים של הלקוח: שם מלא, טלפון, כתובת וכתובת הדואר האלקטרוני ישמרו במאגר המידע של גומי ישראל המאובטח באמצעים המתקדמים ביותר וישמשו את באביגום7 למשלוח דברי דואר בדבר פרסומים שונים מבית באביגום7 ללקוח, אלא וככל שיסרב הלקוח למתן שירות.

 1. זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האתר לרבות בתכניו, בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ וחומר המצוי בו, בפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר וכל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם של באביגום7 או של צד שלישי אשר הרשה לבאביגום7 להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם, למסור ו/או לבצע כל פעולה אחרת לצד שלישי באמור בלא קבלת הסכמת באביגום7 מראש ובכתב.

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן